JE PROPAGÁCIA KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ V PIEŠŤANOCH ZBYTOČNÁ ?

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/05_maj/Z_22_dotacie_drahovska.mp4″ template=“mediaelement“]

Na poslednej mestskej rade, ktorá bola prípravou na májové zastupiteľstvo sa rokovalo aj o poskytnutí dotácií mestom Piešťany. Mesto poskytuje dotácia vo výške 111 000,- eur v súlade so všeobecne záväzným nariadením právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a na májovom zastupiteľstve ich budú schvaľovať. Na mestskej rade nastal problém pri prezentácii dotácií určených na kultúru. Všetky dotácie do iných oblastí boli zastupiteľstvu odporučené. Pred mestskou radou rozdelenie dotácií na kultúru vo výške 29 651,- eur vyberala Komisia pre kultúru a názvoslovie. Na komisiu prišli niektorí žiadatelia odprezentovať svoje projekty, aby mali väčšiu istotu, že ich projekty budú komisiou správne pochopené a takto sa zvýši pravdepodobnosť, že aj im bude pridelená časť sumy určenej na kultúru. Na komisiu predložila projekt aj naša televízia.
TV Karpaty na základe predloženého projektu navrhovala zabezpečiť natáčanie záznamov, upútavok alebo reportáží z najvýznamnejších kultúrnych a spoločenských podujatí v Piešťanoch a vysielať ich v dvoch regionálnych televíziách. Okrem našej televízie by sa vysielali aj v TV VEGA, ktorá vysiela na celom území Trnavského kraja aby malo vysielanie väčší divácky dosah. Najväčšia časť nákladov bola určená na nákup vysielacieho času v tejto televízii. Účelom tohto nášho návrhu je v prvom rade propagácia a zviditeľnenie dôležitých kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré majú potenciál priviesť do Piešťan viac hostí ale aj zatraktívniť samotné mesto. Podľa nášho názoru najvýznamnejšie kultúrnospoločenské podujatia majú veľký potenciál priviesť do Piešťan viac ľudí z vedľajších miest, obcí a z celého Trnavského kraja. To je jeden z dôvodov prečo sa tieto akcie a veľké podujatia v mestách organizujú. V našom projekte bola ponuka natáčať a vysielať upútavky na mestom vybrané podujatia, ktorých zmyslom je pritiahnuť do mesta čo najväčší počet návštevníkov. Napriek uvedenému návrhu bolo na mestskej rade povedané, že o dotáciu sme sa uchádzali neúspešne z dôvodu, že navrhujeme vysielať reportáže po ich uskutočnení, čo nie je pravda.
Na konci dňa sme teda prišli na to, že dotácie sú určené viac pre občianske alebo záujmové združenia aj keď podnikateľ môže robiť rovnakú verejnoprospešnú činnosť. Napriek skutočnosti, že všeobecne záväzné nariadenie hovorí o právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch a že náklady občianskych alebo záujmových združení sú úplne rovnakými nákladmi a pridelené financie skončia na úhradu nákladov rovnakého druhu s tým rozdielom, že občianske združenie formálne nevykáže na konci roka zisk z jediného dôvodu, že podlieha iným účtovným predpisom. Ďalším dôvodom, prečo takýmto spôsobom nebudú televízie vysielať príslušné upútavky a reportáže je, že podpora významných kultúrnych podujatí v meste podľa vyjadrenia komisie nezahŕňa mediálnu podporu týchto podujatí, čo sme sa pred predložením projektu a z nariadenia nedozvedeli. Asi pri mediálnej podpore teda nejde o podporu podujatia. Na doplnenie by sme mohli uviesť veľa príkladov z iných miest a obcí, ktoré majú jasnú koncepciu v oblasti propagácie kultúry. Tam, kde majú mestské televízie ide o obrovské sumy oproti Piešťanom.
V Žiline v tomto čase pridelili na propagáciu Kultúrneho leta, ktoré trvá 3 mesiace sumu 17 600,- eur. Účel je jediný – priviesť do svojho mesta čo najväčšie množstvo návštevníkov a mesto čo najviac pozitívne zviditeľniť. Piešťany idú špecifickým smerom vo viacerých oblastiach. To, že akým, to nám neprináleží hodnotiť. V našom projekte sme navrhovali sumu 3 850,- eur na propagáciu kultúry v dvoch televíziách počas celého roka. Po odprezentovaní projektov žiadateľmi sme prišli na to, že spôsob akým sa rozhoduje o prideľovaní mestských peňazí nie je určené pre uši a oči verejnosti.
Uvedené rozhodnutie komisie sme rešpektovali a rátame s tým, že sa to bude asi diať častejšie napr. pri schvaľovaní rozpočtu, pretože ide o rovnaké peniaze mesta tzn. peniaze obyvateľov.