Projekt plavárne pri parku sa možno posunie ďalej až na jeseň …

Na zastupiteľstve odznela otázka, čo je nové v projekte plavárne, ktorú chcela realizovať spoločnosť Bazenprojekt v mestskom parku. Podľa vedenia mesta v máji prišlo k zmene podmienok investora a od mesta by potreboval dodatočné záruky. Po asi ôsmych mesiacoch rokovaní je projekt plavárne v podstate na začiatku, pretože aj v súčasnosti sa rokuje o základných podmienkach obidvoch strán, bez ktorých nie je možný posun do roviny uzavretia akejkoľvek zmluvy. Poslanci na májovom zastupiteľstve odsúhlasili, že od investora požaduj ú bankovú záruku. Na danú otázku sa vyjadril viceprimátor Tomáš Hudcovič.
Podľa procesu, ktorý nasleduje investorovi spôsobila banková záruka reálne problémy, ktoré sa snaží riešiť aj iným spôsobom financovania. Z vyjadrení poslancov je zrejmé, že ďalšie kroky v projekte budú možno v septembri. Na májovom zastupiteľstve nemali na predmetnú bankovú záruku všetci poslanci rovnaký názor ale stav je taký aký je a môžeme len dúfať, že sa projekt posunie ďalej.