Pôrodné bolesti a slabiny PIEŠŤANSKÉHO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

V Piešťanoch sa v tomto čase rozhoduje o rozdelení 20 000,- eur na projekty, o ktorých majú rozhodovať obyvatelia mesta. Na prvý pohľad sympatická idea. Participatívny rozpočet je pre Piešťany určité nóvum a nie každý rozumie významu tohto prerozdelenia financií. Pri posúdení sumy, ktorá je vyčlenená na uvedený účel a času, ktorý sa venuje celému procesu na prijímanie, vyhodnocovanie projektov a čerpanie peňazí, tak je na mieste otázka či ide o efektívne vynaložený čas v pomere na dosiahnutý výsledok. V prvom rade aj niekoľko poslancov mestského zastupiteľstva vyjadrilo názor, že suma 20 000,- eur je príliš nízka na to, aby sa rozdelila na viacej projektov a boli takto efektívne využité.
Na mieste je otázka, či by dobrý hospodár venoval niekoľko mesiacov času na to, ako minie sumu rovnajúcu sa približne 0,1 percentu z ročného rozpočtu. V Bratislave na to prišli a tento rok zmenili participatívny rozpočet do kvalitatívne inej podoby. Nové vedenie hlavného mesta v prvom rade vyčlenilo oveľa vyššiu sumu ako v minulosti, premenovalo participatívny rozpočet na občiansky rozpočet a o rozdelení vyčlenených peňazí už nerozhodujú obyvatelia ale vedenie mesta. Takýmto spôsobom tento rok na príklad nenatrú zábradlie na jednej ulici, ako by niekto navrhoval ale natrú 22 kilometrov zábradlí v celom meste. Bratislava to vyhodnotila ako efektívnejšiu cestu a v kontexte s vyjadreniami piešťanských poslancov asi aj korektnejšiu voči obyvateľom mesta.
Poslanci napadli formu elektronického hlasovania za projekty ale zaznamenali sme aj lobing za určitý projekt na sociálnych sieťach aby ho ľudia podporili. Treba uznať, že v súčasnej dobe je to relevantný nástroj ale následkom toho môže byť to, že podstatná časť starších ľudí môže byť vynechaná z rozhodovania, pretože nepoužívajú internet. Projekty budú takýmto spôsobom vybrané tak, že viac bude záležať na tom kto ho predložil, kto za neho lobuje ako podľa kvality a potrebnosti projektu. Ak si zhrnieme doterajší proces participatívneho rozpočtu na piešťanský spôsob, tak obyvatelia celkovo poslali 23 projektov. Komisia, ktorá ich vyhodnocovala rozhodla o tom, že hlasovať sa bude iba o jedenástich z nich. Na zastupiteľstve odznela aj jedna kritická poznámka obyvateľa Piešťan o jednostrannom zložení členov komisie, ktorá rozhodovala o projektoch.
To znamená, že ani komisia nemusí byť garantom objektívnosti tak, ako by to mohlo vyzerať navonok. Jedenásť projektov následne komisia rozdelila do dvoch kategórii a sú zverejnené na webovej stránke mesta za účelom verejnej prezentácie a hlasovania obyvateľov, ktoré trvá do 24. júla. Môžeme iba dúfať, že obyvatelia mesta budú mať dostatok času a možno aj skúseností na to, aby si naštudovali týchto 11 projektov a objektívne hlasovali za tie najlepšie. Očakávame, že si mesto zoberie zo slabých stránok tohtoročného participatívneho rozpočtu ponaučenie a tak, ako Bratislava budúci rok ho pripraví inak. Mohli by sme sa konečne ponaučiť z chýb, ktoré urobili druhí a nie zo svojich.