REŠTART PIEŠŤANSKÉHO FUTBALU S NOVÝMI CIEĽMI

Úplne iná nálada a atmosféra na zastupiteľstve ako pri schvaľovaní financií týkajúcich sa hokeja vládla pri schvaľovaní pomoci pre piešťanských futbalistov. Mesto sa rozhodlo podporiť futbal formou uzavretia zmluvy o výpožičke medzi piešťanským futbalovým klubom a mestom. Účelom je, aby futbalovému klubu bolo umožnené prenajať priestory tretím osobám a mať z toho príjem, ktorý použijú najmä na športové účely a na zveľaďovanie futbalového ihriska. Vo futbalovom klube sa pred mesiacom udiali určité zmeny a klub má úplne nové vízie.
Po pomerne krátkej diskusii poslancov bola navrhovaná forma zmluvy schválená a to jednohlasne. Po tomto hlasovaní nám svoje plány a ciele ozrejmil zástupca piešťanského futbalového klubu Erik Hlavatý.