ROZČAROVANIA vs ODPOVEDE OHĽADNE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA a NAJNOVŠIE UDALOSTI

Poslanci ale aj vedenie mesta sa na júlovom zastupiteľstve nezhodli v otázke verejného obstarávania. Táto téma sa otvorila najmä z dôvodu jedného obstarávania a to na dodávateľa rekonštrukcie objektu posilňovne a šatní mestskej polície. Túto zákazku vyhrala piešťanská firma Kreditstav, s.r.o., ktorá už aj začala vykonávať stavebné práce.  Na zastupiteľstve malo voči tomuto obstarávaniu a cene námietky niekoľko poslancov.
Poslanec Jánošík uviedol, že toto konkrétne verejné obstarávanie bolo pre neho poslednou kvapkou a toto volebné obdobie opúšťa lavice zastupiteľstva.
Na najnovších záberoch, ktoré sme vyhotovili 5.8. vidieť opravovanú nehnuteľnosť a možno z nich mať reálnu predstavu o rozsahu rekonštrukčných prác. O dôvodoch rekonštrukcie, procese tohto obstarávania ale aj o zverejňovaní zmlúv a najnovších krokoch, ktoré sa udiali tento týždeň vo veci predmetnej rekonštrukcie nás informovala hovorkyňa mesta ale aj vedúci oddelenia IT a majetkových služieb Ing. Peter Mihálik, ktorý viedol rokovania s vybratým dodávateľom.
Na zastupiteľstve vystúpil aj poslanec Malík, ktorý hovoril o internej smernici a porušení určitých povinností. Na uvedenú otázku dala odpoveď hovorkyňa mesta.
Vedúci oddelenia IT a majetkových služieb Ing. Peter Mihálik nám odpovedal na procesné otázky tohto obstarávania ale aj o problémoch, ku ktorým došlo pri zverejňovaní zmlúv.
Ing. Peter Mihálik vysvetlil aj dôvody uzavretia dodatku číslo 1. a vysvetlil aj najnovšie skutočnosti, ktoré ovplyvnia cenu za vykonané dielo a pripravuje sa uzavretie druhého dodatku k zmluve s Kreditstavom.
Z uvedených informácií vyplýva, že sa pripravuje uzavretie druhého dodatku k zmluve o dielo, ktorý by už mal zadefinovať konečnú cenu za dielo. Práce zhotoviteľa by mali byť ukončené približne za 3 mesiace.