Mestská rada neodporúča znížiť obyvateľom poplatok za odpady

Na rokovaní Mestskej rady mesta Piešťany sa dňa 31.10. prerokovávala otázka o zmene výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide o zníženie poplatku alebo o jeho oslobodenie všetkým občanom alebo iba vybranej skupine obyvateľov. Ani v tejto otázke neboli poslanci jednotní a jednotné neboli ani komisie. Vedenie mesta navrhuje zníženie poplatku vo výške 30% zo základnej sadzby a to buď všetkým obyvateľom alebo poplatníkom starším ako 62 rokov. V praxi sa jedná o sumu asi 8,- euro na občana za rok. Týmto opatrením by sa znížil príjem do rozpočtu na rok 2017 o viac ako 58 000,- eur alebo viac ako 100 000,- eur. Komisia pre stratégiu a rozvoj sa napríklad uzniesla na tom, aby sa tento návrh neprijal, pretože je podľa nich nekoncepčný a odporúča vedeniu mesta aby spracovalo komplexné riešenie sociálnej politiky mesta. Komisia pre životné prostredie zase navrhla zníženie poplatku pre všetkých obyvateľov. Časť vedenia mesta sa prikláňa k zníženiu poplatku iba pre seniorov nad 62 rokov. Podľa niektorých poslancov je tento návrh populistickým a nekoncepčným krokom a podľa iných ide zase o správy krok.
Mestská rada návrh zníženia poplatku za komunálne odpady nakoniec neprijala a neodporučila ho týmto pádom schváliť ani zastupiteľstvu. Uvidíme, ako sa bude táto otázka riešiť ďalej.