Primátorove zásluhy si vyžadujú navýšenie platu. Situácia v meste svedčí o niečom inom.

Na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva v Piešťanoch majú poslanci na stole návrh na zvýšenie platu pánovi primátorovi za jeho „excelentne vykonanú prácu“ v našom meste. Budú teda v pozícii  „Deda mráza“ a rozhodnú o tom, či schvália primátorovi vianočný darček v podobe vyššieho platu. Doslova ako blesk z jasného neba prebehla médiami v Piešťanoch táto informácia, ktorú som v prvom momente považovala za veľmi nepodarený vtip, alebo spam. Samozrejme, v zmysle príslušného zákona sa každoročne primátorom, starostom a hlavným kontrolórom mení plat. Vždy je to na základe údaju, ktorý zverejňuje Štatistický úrad. Konkrétne ide o priemernú mesačnú mzdu  v národnom  hospodárstve a táto konštanta je každoročne zarátavaná do platov spomínaných funkcionárov.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci rozhodovať o návrhu na 40% zvýšenie platu primátora Tamajku, na celkových 3600 eur mesačne. Keďže iný odvážlivec sa nenašiel, nie je prekvapením, že predkladateľom tohto návrhu je 1. viceprimátor mesta Michal Hynek. Vo svojej dôvodovej správe k predloženému návrhu charakterizuje zásluhy primátora, ako sa vo veľkej miere postaral o rozvoj mesta. Poviete si, no čo, za dva roky do volieb no nech má. To či si ich aj zaslúži na základe dobre vykonanej práce, nechám na zváženie každého z Vás. Ale. Je tu zopár ALE, ktoré stoja za povšimnutie a spojíme si to pekne s odôvodnením pána viceprimátora, ktorý predložil návrh na zvýšenie platu. V nasledujúcej časti teda uvádzam citáciu z dôvodovej správy (aj keď nerada, keďže sa tam nachádzajú gramatické chyby).

Citujem navrhuje sa zvýšiť plat primátorovi mesta o 40 % od 1. januára 2017, t. j. o 1.020,80 €,  z dôvodu realizácie investičných akcií a celkových ušetrených nákladov voči plánovaným rozpočtovým položkám. Konkrétne sa jedná o investičné akcie opravy cestného zvršku na ul. A. Hlinku a na ulici Sládkovičova, realizácia projektu Zberného dvora a celkové schválenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, vysoká angažovanosť a aktivita nad rámec svojich povinností ako akcionára v a. s. Letisko Piešťany. Od začiatku funkčného obdobia sa plat primátora nezvyšoval, bol len každoročne upravovaný v súlade s ust. § 3 ods. 1 zák. č. 523/1994 Z. z. v z. n. p. (priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH). V súčasnosti je plat primátora vo výške 2.552,00 €“

Poďme teda postupne:

  1. a) ušetrenie finančných prostriedkov pri rekonštrukcii ulíc Sládkovičova a A. Hlinku. Uvedený dôvod je zaujímavý, keďže oprava cesty na uliciach Andreja Hlinku a Sládkovičova môže byť začatá najskôr v budúcom roku. V nadväznosti na uvedené, tak ako to bolo už odprezentované aj v miestnych médiách, nájsť akúkoľvek zásluhovosť primátora vo veci verejného obstarávania je ako pozerať sci – fi. Mesto totiž na opravu cestnej komunikácie na ulici A. Hlinku vypísalo verejnú obchodnú súťaž s predpokladanou výšku investície okolo 400 tis. Následná súťaž postupne vygenerovala cenu vo výške 220 tis., čiže o 180 tis. eur nižšiu. Snažiť sa o pripísanie zásluh za ušetrené peniaze pánovi primátorovi je pľuvancom do tváre transparentnosti, keďže počas predchádzajúcich 6 mesiacov robilo mesto všetky súťaže tým najnetransparentnejším spôsobom, akým je prieskum trhu. Takto mesto preinvestovalo neuveriteľných 400 tis. eur. Ak by mesto robilo štandardné súťaže tak ako má a zadania by zverejňovalo na webe, mohlo sa tým ušetriť až 100 tis. Vtedy by som návrh na zvýšenie jeho platu ako občan tohto mesta podporila.
  2. b) realizácia projektu Zberného dvora a celkové schválenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov – do dnešného dňa nebol realizovaný ani projekt Zberný dvor. Pre informáciu, mesto zatiaľ na jeho presťahovanie získalo dotáciu 1,47 mil. eur z eurofondov.
  3. c) vysoká angažovanosť a aktivita nad rámec svojich povinností ako akcionára v a. s. Letisko Piešťany – uvedený dôvod je fakt čerešničkou na torte. Spoločnosť v ktorej majetkové zastúpenie má aj mesto ešte vôbec nie je zachránená, pričom vôbec nie je vylúčené, že k jej likvidácii môže prísť už o pár mesiacov. Najviac ma však irituje, že primátor má byť odmenený za niečo čo mu de facto a de iure vyplýva zo samotného zákona o obecnom zriadení. V uvedenom zákone SNR 369/1990 Zb., konkrétne v § 13 ods. 2 je stanovené, že starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem  riadne plniť  svoje povinnosti,  ochraňovať záujmy obce  a Slovenskej republiky.  Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri  výkone svojej funkcie starostu  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Nech sa nikto nehnevá, ale predložiť na zasadnutie mestského parlamentu uvedené zdôvodnenie pokladám za fakt nepodarený vtip. Je predsa psou povinnosťou najvyššieho predstaviteľa mesta, že bude ochraňovať záujmy mesta, ktoré riadi. Rozumiem, že v rámci uvedeného problému s letiskom si svoju PR akciu spravili viacerí politici v meste, napr. zvolávaním poslaneckého prieskumu z NR SR. Avšak mám za to, že aj keď momentálne nedošlo k likvidácii spoločnosti, nie je to určite možné pokladať za dôvod na odklepnutie celoročného darčeku pre primátora.

Pánovi predkladateľovi uvedeného návrhu by som taktiež dala do pozornosti Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS2-2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí  obecných zastupiteľstiev. V ňom sa uvádza, že plat primátora určia poslanci na celé 4 roky na PRVOM zasadnutí MsZ. V uvedenom návrhu mi taktiež chýbajú ďalšie oslavné ódy na prácu pána primátora. Predpokladám, že návrh by mal taktiež zohľadňovať situáciu v mestskom rozpočte, situáciu s mestským športom a pod. Pardon, asi aj rozumiem postupu predkladateľa návrhu na zvýšenie platu primátora, ktorý spojitosť so športom radšej ani neuvádzal. Komentovať zásluhy v športe asi ani netreba, mnohí si predsa pamätáme, ako skončil piešťanský hokej, resp. ako sa nezmenili podmienky na športoviskách pri výchove nových talentov. Najlepšie by to zhodnotili dotknutí športovci a tréneri.

Veľmi som zvedavá, ako sa k uvedenému paškvilu postavia poslanci za SPP. Hovorím o tých poslancoch, ktorí boli minulý rok iniciátormi prijatia rozhodnutia, ktorým obmedzili primátorovi Tamajkovi výšku mesačných finančných presunov v rámci rozpočtových opatrení na 3 tis. eur, čo sa dá považovať za najzávažnejšie obmedzenie právomocí primátora v novodobej histórii samosprávy. Vtedy to bolo správne rozhodnutie, keďže o tom poslanci mestského zastupiteľstva  rozhodli v  reakcii na zistenia hlavného kontrolóra o uzatváraní dohôd o vykonaní práce. Kontrolór niektoré takéto dohody označil za nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, t. j. jednalo sa o mrhanie prostriedkov nás daňových poplatníkov. Nevedeli ani o tom, že radnica uzatvorila dve dohody aj s Tiborom Nyitrayom, ktorý bol spolu s viceprimátorom Michalom Hynekom spoločníkom v  rovnakej firme. Zaujímavosťou bol aj postup zo strany poslancov mestského zastupiteľstva na čele s pánom Hudcovičom, keď začiatkom októbra minulého roka prijali uznesenie, ktorým vyslovili nedôveru primátorovi Tamajkovi. Po týchto uzneseniach by si človek povedal, že boj za transparentnosť zo strany týchto poslancov je určite nepredstieraný a nezištný. Verím preto, že aj pánom poslancom predovšetkým z SPP tá chuť bojovať za transparentnosť vydržala aj po roku a tento bláznivý návrh odmietnu. V opačnom prípade by som im navrhla zmeniť ich skratku z SPP skôr na ZNP (Závislo nezávislí poslanci).

Každý kto sa zaujíma o dianie v našom meste a žije v problémoch, ktoré sú charakteristické pre mesto bude určite so mnou súhlasiť, že v zastupiteľstve sa ruky dvíhajú ako treba, pričom ich heslo je stále rovnaké : „Nejde z nášho vrecka, ale z mestského, tak čo“. Čo dodať na záver? To či sa tento paškvil schváli závisí od proklamovaného transparentného správania a postavenia SPP z konca minulého roka. Tým, ktorí majú pocit, že pánovi primátorovi by som chcela uškodiť a šírim v meste len „blbú náladu“ , pre tých mám len jednu odpoveď. Jeho výšku považujem za absolútne postačujúcu a éra premršteného platu primátora by už mala byť dávno za nami. V poriadku, nech si pán primátor zvýšenie platu užijú. Zrejme má mladú rodinu a tak mu treba pridať. Pridať z našich daní by sa však malo vtedy, keď to pozitívne pociťujú aj obyvatelia mesta, keď si nerozbijete hlavu vo výtlkoch na cestách a chodníkoch v centre mesta, keď sa mestu darí aj finančne a ako rodič neplačete nad tým, že v našom meste dochádza k likvidácii športu. Teším sa aj na plodnú diskusiu s poslancami za SPP, ktorí určite nebudú mať problém nezahlasovať za uvedený návrh.