PRÁVE TERAZ: Mestské zastupiteľstvo odpustilo Letisku Piešťany 55 369,-eur !

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany poskytlo Letisku Piešťany oslobodenie od dane z pozemkov. Ide výhradne o pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností. Výška oslobodenia predstavuje sumu 55 469 €. Oslobodenie sa dotkne dvoch daňových subjektov a to nie len Letiska Piešťany ale aj Železniciam Slovenskej republiky. Toto všeobecne záväzné nariadenie bude platiť iba jeden rok. Letisko Piešťany v tomto čase očakáva dotáciu od štátu vo výške 160 000,- eur. O tejto téme pripravujeme reportáž.