Zastupiteľstvo schválilo ZÁKON ROKA – rozpočet na rok 2017!

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo rozpočet na 2017. Návrh  programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 je v príjmovej časti vo výške 28 137 008,99 € a vo výdavkovej časti vo výške 25 591 905,50 €.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 18 735 219,99  €, čo je o 592 235,47 € viac ako očakávané bežné príjmy v roku 2016. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem z podielových daní, ktorý súvisí s prognózovaným rastom  ekonomiky a prognózovaným rastom zamestnanosti v Slovenskej republike v roku 2017, vyšším rozpočtovaným príjmom na prenesený výkon štátnej správy v školstve a vyšším rozpočtovaným príjmom z prostriedkov z rozpočtu EÚ.  Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 502 543 €, čo je o 947 949 € viac ako očakávané kapitálové príjmy v roku 2016, čo súvisí s vyššími rozpočtovanými príjmami z grantov EÚ.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 18 027 244,50 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 151 173,00 €, a to na investície pokračujúce z roku 2016 a aj na nové investičné akcie v programoch majetok mesta, bezpečnosť, sociálna starostlivosť a bývanie, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2017 navrhované použitie dlhodobých návratných zdrojov financovania vo výške 1 635 000 € a čerpanie rezervného fondu vo výške 417 876 €. Celý rozpočet môžete pozrieť na web stránke mesta Piešťany.

O tejto téme pripravujeme reportáž.

Zdroj: Mesto Piešťany