Práca na Piešťanských cintorínoch je v zimnom období oveľa náročnejšia

Podľa časopisu Slovenské pohrebníctvo sú Piešťanské cintoríny vzorovým príkladom toho, ako by sa malo starať o pohrebiská. V poradí treťom minuloročnom čísle spomínaného časopisu sa tvrdí, že Piešťanské cintoríny patria k najzelenším cintorínom na Slovensku, kde prevláda čistota a poriadok. Obidve Piešťanské pohrebiská spadajú pod správu Strediska pohrebných a cintorínskych služieb a tie zase pod Služby mesta Piešťany. V zimnom období je práca na cintorínoch o niečo zložitejšia ako v iných obdobiach. Nejde pritom iba o náročnejšie kopanie hrobov skrz premrznutú zem. Nutné je odpratávať sneh a udržiavať priechodné chodníky ale aj priestory, ktoré sa nachádzajú medzi hrobovými miestami. Na cintorínoch sa pracuje prevažne vonku a pracovníci sa nemôžu vyhnúť chladnému počasiu. Pri takomto počasí je náročné hlavne kopanie hrobov ale napriek všetkým problémom sa podľa manažérky Strediska pohrebných a cintorínskych služieb na Piešťanských cintorínoch stíha všetko v určených termínoch.
Piešťany majú také množstvo zelene, aké nemá väčšina krajských a okresných pohrebísk. V roku 2008 podľa dendrologického prieskumu sa na novom cintoríne na Bratislavskej ceste nachádzalo viac ako 630 drevín. Ľudia majú tendenciu samostatne vysádzať malé dreviny pri jednotlivých hroboch ale neuvedomujú si, že nie všetky dreviny sú vhodné na takéto miesto. Koreňové systémy niektorých druhov drevín postupne poškodzujú základy hrobov ale problémom je aj to, že s množstvom zelene je spojená aj zvýšená starostlivosť o cintoríny. To spôsobuje správcovi cintorínov zvýšenie nákladov ale aj problémy s odstraňovaním nevhodnej zelene.
Dnes už neodmysliteľnou praxou na Piešťanských cintorínoch je separácia odpadu a to tým, že aj na pohrebiskách vzniká odpad rôzneho druhu. Podľa manažérky Strediska pohrebných a cintorínskych služieb ide o jednu z priorít, ktorá sa stala na Piešťanských cintorínoch štandardom.
Nové priestory na pohrebiská sa hľadajú veľmi ťažko, preto je jednou z najdôležitejších otázok všetkých cintorínov ich kapacita. Piešťanské cintoríny by nemali mať problémy s kapacitou ešte dlhšie obdobie ale predlžovaniu životnosti pohrebísk prispievajú aj priestory pre urny. V Piešťanoch sa na Novom cintoríne vybudovala urnová stena v roku 1986. Pomer klasického pochovávania a kremačných rozlúčok sa postupne mení a kapacitu cintorína ovplyvňuje úplne zásadným spôsobom.