Chrípka zatvorila dve piešťanské škôlky. Čo bude ďalej?

Chrípkové obdobie ovplyvňuje aj dochádzku detí do škôl a škôlok. K dnešnému dňu sú pre chorobu zatvorené dve materské školy – MŠ na Ružovej ulici a MŠ 8. mája 2. Nie veľmi „ružovo“ to nevyzerá ani v MŠ 8. mája 4.

Materská škola na Ružovej ulici má zatiaľ „chrípkové prázdniny“ nahlásené v čase od 27.1. do 31.1.2017. Chorobnosť detí tu bola viac ako 60 %. Materská škola 8. mája 2 zostane po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave zatvorená do konca týždňa. Chorých bolo až 52 % detí.  Jej elokované pracovisko Materská škola 8. mája 4 má chorobnosť detí  48 % a úrad im zatiaľ odporučil sledovať, či počet chorých stúpa.

Riaditelia škôl v čase epidemického výskytu chrípky postupujú v zmysle metodického usmernenia, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky.  Na základe usmernenia RÚVZ Trnava, prerušenie školskej dochádzky sa odporúča pri pretrvávaní chorobnosti na chrípku okolo 30 % chýbajúcich žiakov.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí stanovené percento z celkového počtu detí alebo žiakov, oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Na základe odporúčania tohto úradu potom môže prerušiť výchovno-vzdelávací proces a následne túto skutočnosť oznámi svojmu zriaďovateľovi.

zdroj:  prevzatá správa z webu Mesta Piešťany