Máte záujem o finančnú dotáciu od Mesta Piešťany?

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany môžu právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia žiadať o dotácie v siedmich oblastiach. Na tento účel je v mestskom rozpočte vyčlenená suma 53 420 eur. Pri každej oblasti si dobre pozrite finančné limity, ktoré môžu byť dosiahnuté pri podpore jednotlivých aktivít.

Dotácie sa poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podmienky, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na:

  1. a) Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie:

– rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí

– realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít

– reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy.

Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2017 schválená suma 15.000,- Eur. Žiadosti o finančné prostriedky na aktivity pre uvedenú oblasť prerokuje komisia pre Šport a rekreáciu. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80% bolo použitých pre mládežnícky šport a 20% na všetky ostatné športové aktivity.

Informácie: Mgr. Mĺkva – tel.: 033/7765430.

  1. b) Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity:

– podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít

– podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít

– reprezentácia mesta doma i v zahraničí

– edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany

– podpora cirkevných a náboženských aktivít

– podpora významných kultúrnych podujatí v meste

– podpora vlastnej umeleckej tvorby

Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2017 schválená suma 6.500,- Eur.

Informácie : Mgr. Hudcovičová – tel.: 033/7765430.

  1. c) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia:

– podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života

– podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia

– podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany

– konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva

Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte na rok 2017 schválená suma

6 640,- Eur.

Informácie : PhDr. Briganová – tel.č.: 033/7765413

  1. d) charita, humanitárna a sociálna oblasť:

– podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta

– podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi

– podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany

– podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov

– podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov

– konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť

Pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte na rok 2017 schválená suma 10 000,- Eur.

Informácie : PhDr. Briganová – tel.č.: 033/7765413

  1. e) rozvoj školstva a vzdelávania

– realizácia netradičných aktivít

– podujatia zamerané na tradície

– projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania

– rozvoj informatizácie a informačných služieb

– konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva

Pre oblasť  rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2017 schválená suma 6 640,- Eur.

Informácie : Mgr. Zámečníková – tel.č.: 033/7765499

  1. f) aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky

podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany

ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany

podpora aktivít  združení v oblasti skrášľovania životného prostredia

podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia

podpora spracovania projektov na ochranu životného prostrediana území mesta Piešťany

podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľnéhorozvoja

ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.)

zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu

Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2017 schválená suma

2 000,- Eur.

Informácie: Ing Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421

  1. g) aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti

organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja

zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja

vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja

tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie

Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2017 schválená

suma 6 640,- Eur.

Informácie: Mgr. Jozef Ďurák – te.: 033/77 65 465

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 13/2016 a nachádza sa na www.piestany.sk – samospráva – mestská legislatíva – VZN – financovanie – VZN č. 13/2016 spolu s požadovanými náležitosťami, ktoré možno doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 02.03.2017. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

Zdroj: Mesto Piešťany