Komentár: Transparency International „Až tri štvrtiny mestských novín sú skôr propagandou“

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko sa na základe podnetov od obyvateľov, aktivistov, opozičných politikov a novinárov rozhodla ohodnotiť úroveň radničných novín vo väčšine slovenských miest, mestských častí a v niektorých obciach. Až doteraz takýto projekt na Slovensku neexistoval. Opoziční politici, aktivisti ale najmä novinári už roky poukazujú na to, že tzv. radničné noviny majú tendenciu skôr deformovať skutočnosť a slúžia hlavne ako hlásne trúby primátorov a starostov. Analýza, ktorá je predmetom tohto komentára ukázala, že až takmer tri štvrtiny mestských periodík verejnej kontrole skôr škodia.

Transparency International sa aj z tohto dôvodu inšpirovalo obdobným projektom českého združenia Oživení a na základe ich overenej metodiky sa zamerali na podrobné hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru novín v 100 najväčších mestách na Slovensku. V hodnotení sa zmerali na viacero pozitívnych i negatívnych faktorov ako sú podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich oponentov. Ak by v periodiku panovala úplná rovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi ukazovateľmi, jeho skóre by dosiahlo 50 percent. Väčšina hodnotených titulov vykresľovala dianie v meste i rozhodnutia radnice iba v ružových farbách. Do porovnania zaradili 83 samospráv, ktoré vydali alebo financovali za posledné dva roky aspoň päť čísel radničných novín. V hodnotení nechýba ani piešťanské periodikum Radnica informuje, ktoré sa v tomto rebríčku umiestnilo na nemilom 65-tom mieste z 83 hodnotených.

V hodnotení periodika Radnica informuje môžeme nájsť informácie, že Radnica informuje prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere. V predmetnom hodnotení sa nachádza aj rezultát, že obsah Radnice informuje slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice, čo je podľa novinárskej obce všeobecne znepokojujúci jav ale určite sa to približuje realite, pretože redakcia tohto periodika si logicky nemôže dovoliť uverejniť v mestských novinách kritiku vedenia mesta. Znepokojujúce je to najmä z dôvodu, že sa do vydávania radničných periodík investujú v rámci celého Slovenska milióny eur. Mesto Piešťany stojí táto tlačovina ročne 14 170,- eur ale nedávnou snahou súčasného vedenia mesta, keď jeho súčasťou bol aj Tomáš Hudcovič bolo navýšenie tohto rozpočtu takmer dvojnásobne a vydávať ho chceli oveľa častejšie, ako tomu bolo inokedy. Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva túto myšlienku obhajoval viceprimátor Michal Hynek. K navrhovaného navýšeniu finančných prostriedkov na Radnicu informuje nakoniec nedošlo a to na podnet poslanca Jančoviča, ktorý odporučil investovať prostriedky na konkrétny účel, ktorý bude mať iný prínos a tento jeho návrh poslanci aj odsúhlasili.

Mesto Hlohovec nás znovu dobehlo a to aj v tomto hodnotení. Ich mestské periodikum s názvom Život v Hlohovci sa umiestnilo na celkovom 3. mieste. Index BENEFIT tohto periodika dosiahol hodnotu 57.80%, čo odráža veľmi dobrý pomer určitých parametrov. Politická plocha tohto periodika tvorí iba 33.36% obsahu, čo je oproti periodiku Radnica informuje rozdiel takmer dvojnásobne nižší. Politická plocha v periodiku Radnica informuje tvorí až 65.05% obsahu. Aj to bolo dôvodom, prečo piešťanské mestské periodikum skončilo v tomto hodnotení až na 65-tom mieste. Výsledkom hodnotenia Radnice informuje bolo aj to, že sa v ňom vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení radnice. Celkový Index BENEFIT periodika Radnica informuje dosiahol hodnotu 38.30%, pričom hlohovecká tlačovina dosiahla hodnotu 57,80%, čo je veľký rozdiel.

Ako celkovo najprínosnejšie sa ukázali noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.  Na posledné 83-tie miesto bolo zaradené periodikum Gemerské zvesti. Transparency International Slovensko zašlo ešte ďalej a kladie veľmi praktickú otázku. Ako teda kvalitu radničných periodík zvýšiť? Jednou z ciest je prijať novelu tlačového zákona po vzore Českej republiky, ktorá stanovila pravidlá založené na princípoch verejnoprávnosti a vyváženosti aj pre periodiká vydávané samosprávou. Tie tak musia poskytovať priestor napríklad aj opozičným poslancom. Iba táto zmena však podľa kolegov z Česka zatiaľ v praxi dostatočné zlepšenia nepriniesla. Podľa Transparency International dôležité sa preto javí pokračovať v meraní úrovne užitočnosti radničných novín a v ďalšom tlačení zvyšovať ich kvalitu. Veľa majú v rukách aj samotní komunálni politici a ich voliči. Začať môžu napríklad požiadavkou na zriadenie nestrannej redakčnej rady, bez účasti primátora (ktorý by bol v konflikte záujmov) a so zastúpením opozície. Prospešné môže byť aj prijatie dokumentu, ktoré bude stanovovať jasné pravidlá pre tvorbu obsahu. Redakcia by mala byť pri tvorbe novín samostatná a mimo priamej podriadenosti primátorovi, osvojiť by si mala aj zásadu rovnakého prístupu k prezentovaniu názorov o činnosti samosprávy. Uvidíme, čo si z tohto hodnotenia zoberú komunálni politici v Piešťanoch. V tomto čase o tejto téme pripravujeme reportáž vo forme komentára v novom programe s názvom „ANALÝZY a KOMENTÁRE“.

zdroj: Transparency International Slovensko

komentár: redakcia TV Karpaty