Spojená škola v Piešťanoch

„Nie je dôležité, čo robíme, ale koľko lásky do svojej práce vložíme.“
(Matka Tereza)

Vitajte v Spojenej škole v Piešťanoch. V škole tvorenej tímom vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorý každé dieťa prijme s otvorenou náručou a poskytne mu starostlivosť. V štyroch organizačných zložkách spojenej školy pracujú učitelia a ich asistenti rozhodnutí každý deň rozvíjať potenciál a schopnosti telesne aj mentálne znevýhodnených detí.
Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov. Vyučovanie A variantu – žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – prebieha v budove na Valovej ulici číslo 40. Tu sa vzdelávajú i žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou. Výučba čítania a písania sa od 1. ročníka uskutočňuje špeciálnou metódou SFUMATO čo je splývavé čítanie.
V škole je žiakom k dispozícii dielňa so zariadením na pracovné vyučovanie pre chlapcov a kuchynka so zariadením a šijacie stroje pre dievčatá. Žiaci sa učia pracovať i na školských políčkach a v areáli školy. Pestujú zeleninu, ovocie, vysádzajú ovocné stromy a kríky.
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na škole je i získavanie počítačovej gramotnosti . Škola je vybavená počítačmi, notebookmi, tabletmi a interaktívnymi tabuľami (Zábery sekv. 120-128). Žiaci v triedach variantu B – stredné mentálne postihnutie – sa vzdelávajú v budove na Žilinskej ul. 51. Navštevujú nižší, stredný a pracovný stupeň špeciálnej školy a pripravujú sa na štúdium v praktickej škole. Hlavný dôraz sa kladie na pracovné zručnosti, komunikačné zručnosti a nácvik jednoduchších činností. Žiaci majú k dispozícii cvičnú kuchyňu, miestnosť na cvičenie, veľkú záhradu s eniromentálnou učebňou, tkáčsky stav , hrnčiarsky kruh a vonkajšie workoutové stroje na cvičenie. Žiakom s ťažším mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s iným hendikepom sa učiteľ a asistent venujú v triedach v rovnako v budove na Žilinskej ulici.
Prioritou výučby týchto žiakov sú sebaobslužné činnosti, komunikačné zručnosti, jednoduché činnosti a zdravotná telesná výchova. Žiaci môžu pokračovať v štúdiu v praktickej škole. Veľkou pridanou hodnotou školy je zriadenie multisenzorickej miestnosti Snoezelen.
Pre imobilných žiakov sú vybudované schodiskové plošiny a špeciálne kompenzačné pomôcky. Obovským plusom školy a veľkým prínosom pre napredovanie jej žiakov sú špeciálne terapie – canisterapia a animoterapia.
Škola poskytuje žiakom aj logopedické služby. Nie je tomu ešte ani rok čo začala využívať služby vlastného školského psychológa a ako jedna z mála na celom Slovensku aj poprednú diagnostickú metódu biofeedback.
V plne bezbariérovej budove na Žilinskej ulici sa nachádza aj trieda pre žiakov s autizmom. Vyučujú sa metódou Teach a aplikuje sa i Aba terapia. K dispozícii majú bezpodnetovú miestnosť a špeciálne výučbové komunikačné softvéry.
Praktická škola – druhá organizačná zložka Spojenej školy vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné učilište. Žiaci majú počas troch rokov štúdia k dispozícii cvičnú kuchyňu so zariadením, vybavenie na výuku domácich prác, učia sa záhradnícke práce v školskej záhrade a na políčkach. Pracujú s počítačmi, tabletmi, učia sa tkať na tkáčskom stave, pracujú s hlinou na hrnčiarskom kruhu. Spojená škola prešla posledné roky obrovskými zmenami a pochváliť sa môže nejedným úspechom.
Práve v tejto kuchynke a vedľajších priestoroch prebiehajú aktivity novozriadeného centra voľného času – najmladšej organizačnej zložky Spojenej školy. To môže navštevovať absolvent školy, ktorý nezostal doma s rodičmi a ani sa nerozhodol pre prácu v chránenej dielni. Centrum môže navštevovať od 18teho do 30teho roku života.
Špeciálni pedagógovia spojenej školy učia aj choré deti hospitalizované v nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch. Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie individuálne na lôžkach, so súhlasom a podľa odporúčania ošetrujúceho lekára.
Všetky pomôcky aj aktivity majú žiaci zdarma, hradiť ich dokážu financiami získanými zberom druhotných surovín.
Spojená škola v kúpeľnom meste Piešťany má svoje pomyselné a zmodernizované brány otvorené nielen pre miestne deti a mládež, ale aj pre žiakov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Pre viac informácií neváhajte navštíviť jej priestory. Sú to totiž priestory, kde deti často odsúvané na perifériu života dostávajú druhú šancu na zmysluplný štart a s láskavým prístupom zamestnancov si odnášajú kvalitné vzdelanie.