Ustanovujúce zasadnutie MsZ 2018 konané dňa 07.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.decembra (piatok) 2018 o 13:00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Beethovenovej ulici č.1 v Piešťanoch s týmto návrhom programu:

1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Piešťany – Mgr. Petra Jančoviča PhD.,          prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným                  primátorom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
f) Príhovor primátora mesta Piešťany – Mgr. Petra Jančoviča, PhD.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

3. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie

4. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov

5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť          zasadnutia mestského zastupiteľstva

6. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov

7. Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

8. Správa návrhovej komisie

9. Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany

10. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku

11. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho a 12.Záver