1. zasadnutie MsZ v Piešťanoch konané dňa 31.01.2019

1. Otvorenie


2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.12.2018 a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13.12.2018

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh na nominovanie zástupcu Mesta Piešťany do predstavenstva OO CR Rezort Piešťany

5. Voľba členov komisií MsZ z radov verejnosti

6. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1.zasadnutia MsZ r. 2019

7. Správa hlavného kontrolóra mesta Piešťany o kontrolnej činnosti za rok 2018

8. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov a 11. Záver