1. zasadnutie MsZ v Piešťanoch konané dňa 31.01.2019

1. Otvorenie
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_01.mp4″ template=“mediaelement“]
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.12.2018 a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13.12.2018
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_02.mp4″ template=“mediaelement“]
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_03.mp4″ template=“mediaelement“]
4. Návrh na nominovanie zástupcu Mesta Piešťany do predstavenstva OO CR Rezort Piešťany
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_04.mp4″ template=“mediaelement“]
5. Voľba členov komisií MsZ z radov verejnosti
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_05.mp4″ template=“mediaelement“]
6. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1.zasadnutia MsZ r. 2019
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_06.mp4″ template=“mediaelement“]
7. Správa hlavného kontrolóra mesta Piešťany o kontrolnej činnosti za rok 2018
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_07.mp4″ template=“mediaelement“]
8. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_08.mp4″ template=“mediaelement“]
9. Rôzne
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_09.mp4″ template=“mediaelement“]
10. Interpelácie poslancov a 11. Záver
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2019/01_januar/MsZ_januar_2019_10.mp4″ template=“mediaelement“]